KSHV/HHV-8 (KS-1 Strain) Purified Viral LysateCatalog #: 10-214-000

Size: 0.5 mg

Price: $17,000